Obchodní podmínky

platné od 1. 11. 2016 pro dodávky zboží společnosti RITEK s.r.o. se sídlem Kotkova 3582/19, 669 02 Znojmo IČ: 26915812,  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně.

I. Platnost obchodních podmínek

1.  Obchodní podmínky (OP) ke kupní smlouvě se vztahují na veškeré zboží  dodávané společností RITEK s. r.o. (prodávající) všemi  fyzickými i právnickými osobami (kupující).

2.  Jakékoliv odchylky od OP musí být ujednány v písemné formě, na základě  dohody obou smluvních stran.

3.  Ujednání uvedená přímo ve smlouvě mají přednost před OP.

4.  Pro případ, že kupní smlouva není uzavřena v písemné formě, považují se  za součást ústní formou uzavřené kupní smlouvy také tyto OP.

 

II. Objednávka zboží

1.  Kupující objednává zboží, které je obsaženo v nabídce prodávajícího nebo  zboží, které prodávající zajišťuje individuálně na základě poptávky kupujícího.

2. Prodávající  přijme objednávku nejpozději do 48 hodin od jejího obdržení. Prodávající je  rovněž oprávněn v této lhůtě objednávku odmítnout; objednávka zaniká účinností  odmítnutí.

3. Odpověď  s dodatkem nebo odchylkou, která jakkoli – podstatně či nepodstatně – mění  podmínky objednávky, resp. nabídky, není přijetím návrhu na uzavření smlouvy.  Takový projev vůle se vždy považuje za novou objednávku, resp. nabídku. Aplikace  § 1740 odst. 3 občanského zákoníku je vyloučena.

 

III. Kvalita a záruky

 1. Dodávané zboží  vyhovuje a je ve shodě s veškerými příslušnými předpisy a normami platnými v  České republice, není-li v objednávce kupujícím stanoveno jinak.

 2. Prodávající je povinen spolu  se zbožím dodat veškeré doklady, které  se ke zboží vztahují, zejména technickou dokumentaci zboží, návod k použití zboží v českém jazyce (není-li návod  k použití zboží dodáván, zavazuje se prodávající předložit kupujícímu písemnou  informaci o způsobu používání zboží), prohlášení o shodě,  osvědčení o původu zboží, atesty daného zboží, bezpečností listy, jakož i  doklady, které jsou vyžadovány obecně závaznými právními či technickými  předpisy, případně další kupujícím požadované dokumenty, které budou  specifikovány v objednávce.

 3.Prodávající poskytuje na zboží záruku za jakost v délce 24 měsíců ode dne dodání  zboží kupujícímu, pokud výrobce nebo  dovozce neurčí záruční dobu delší; pak platí záruční doba stanovená výrobcem  nebo dovozcem zboží.

 4.Prodávající odpovídá  dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném  znění, za bezpečnost dodaného materiálu a výrobků, včetně odpovědnosti za  ochranu zdraví a života spotřebitele a ochranu životního prostředí.

 5. Prodávající tímto  prohlašuje, že zboží je ve výlučném vlastnictví prodávajícího a je prosté  jakýchkoliv práv třetích osob, zboží je nové a nemá žádné vady, není-li  v objednávce kupujícím stanoveno jinak.

 6. Prodávající na sebe  přebírá podle § 1765 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.

 

III. Platební podmínky

1. Lhůta splatnosti  faktury je uvedena v kupní smlouvě, jinak činí 30 dní od data zdanitelného  plnění za předpokladu, že faktura a další požadované dokumenty splňují veškeré  náležitosti stanovené právními předpisy.

2.Faktura je uhrazena  dnem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3. Pokud je kupní cena na  základě faktury uhrazena v hotovosti, stává se dokladem o zaplacení potvrzení  vydané prodávajícím.

4. Faktura bude vyhotovena  a doručena kupujícímu v 1 originále a musí obsahovat číslo objednávky,  identifikační údaje prodávajícího a kupujícího, včetně DIČ, bankovní spojení a  další náležitosti a přílohy stanovené touto smlouvou a platnými právními  předpisy pro daňový doklad.

5.Obsahuje-li faktura  nesprávné cenové údaje či náležitosti, nebo stanovené přílohy, je kupující  oprávněn fakturu vrátit prodávajícímu, přičemž lhůta splatnosti takové faktury  počne běžet ode dne doručení opravené faktury kupujícímu.

 

V. Dodací lhůty

1.Prodávající dodá  kupujícímu zboží v dohodnuté lhůtě.

2. Prodávající nenese  odpovědnost za nedodržení sjednané dodací lhůty v případě tzv. vyšší moci  (zejména přírodní pohromy, stávky, války, požáru, veřejnoprávní překážky,  překážky znemožňující dopravu).

3. Prodávající po pominutí  překážky vyšší moci dodá kupujícímu zboží v dodatečné lhůtě 5 pracovních dnů.

4. Prodávající není  oprávněn v případě postupného či vícečetného plnění neposkytnout další plnění  v případě, že je kupující v prodlení s plněním svého závazku vůči prodávajícímu,  jakož není oprávněn požadovat placení v hotovosti před dodáním zboží.

 

VI. Doprava zboží

1.Prodávající dodá zboží  na místo určení ve lhůtě určené v objednávce. Kupující není povinen přijmout  zboží před sjednaným termínem dodání. V takovém případě je prodávající povinen  na vlastní náklady a nebezpečí zajistit řádné skladování zboží a jeho předání  kupujícímu ve sjednaném termínu dodání.

2. Prodlení s dodáním  zboží ze strany prodávajícího je podstatným porušením kupní smlouvy a zakládá  právo kupujícího od kupní smlouvy, nebo jednotlivého dílčího plnění na základě  objednávky odstoupit. Tímto nejsou dotčena jiná práva kupujícího vyplývající z  kupní smlouvy nebo příslušných platných právních předpisů.

3. Při přepravě zboží je  prodávající povinen řídit se dispozicemi kupujícího, při porušení této  povinnosti je kupující oprávněn zúčtovat veškeré z tohoto titulu vzniklé škody a  újmy.

 

VII. Balení zboží

1. Prodávající je povinen  pro každou dodávku poskytnout řádné balení úměrné použitému typu dopravy a  povaze zboží. Balení bude poskytováno odděleně pro každé místo dodání.

2. Kupující kupuje zboží  včetně vratných obalů, jejichž kupní cena je vždy vyúčtována na daňovém dokladu  vedle kupní ceny zboží a uvedena na dodacím listě vztahujícím se k danému zboží.

3. Kupující je oprávněn vratné obaly vrátit. Vratné obaly vykupuje prodávající zpět v prodejních cenách.

 

VIII. Reklamace

1. Reklamovatelné je  zboží, jehož kvalita nebo množství se odchyluje od sjednaných podmínek.

2. Reklamaci uplatňuje  kupující písemně, především elektronicky na e-mailové adrese prodávajícího.

3. Při reklamaci je nutno  uvést druh zboží, reklamované množství, popis vady a uvedení požadavku  kupujícího, případně další významné skutečnosti. Za sdělení vad se považuje i  jejich uvedení v dodacím listu či předávacím protokole.

4. Prodávající je povinen  zabývat se každou reklamací zboží učiněnou kupujícím, přičemž je povinen tuto  vyřídit způsobem požadovaným kupujícím nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího  oznámení. V případě, že prodávající reklamaci ve stanovené lhůtě nevyřídí, je  kupující oprávněn nechat odstranit vady zboží, či pořídit zboží nové na náklady  a nebezpečí prodávajícího, aniž by tím byla dotčena práva kupujícího ze záruky  či nároky kupujícího z vad zboží.

5. Prodávající je povinen doplnit chybějící zboží nebo jinak neúplnou objednávku ve lhůtě 14 dnů od předání  vadného (neúplného) zboží.

6. V případě výskytu vad  zboží není kupující povinen uhradit kupní cenu až do úplného odstranění vad  zboží.

7. Vlastnické právo ke  zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího  dodáním zboží, resp. převzetím zboží zákazníkem kupujícího.

 

IX. Další ujednání

1.Bez předchozího písemného souhlasu kupujícího není prodávající oprávněn  postoupit jakoukoliv pohledávku za kupujícím vyplývající z jednotlivých  objednávek kupujícího (kupní smlouvy) na třetí osobu, tuto zastavit, jinak  zatížit ani nijak zcizit, ani provést jednostranný zápočet takovéto pohledávky,  ani uplatnit jakékoliv zadržovací právo k jakékoliv části plnění dle objednávky.

2. Prodávající se zavazuje striktně zachovávat mlčenlivost o každé důvěrné  informaci, kterou při uzavírání této smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním  od kupujícího získal nebo získá a která se týká, nebo se bude týkat jejich  obchodních záležitostí a zavazuje se bránit úniku takových informací nebo jejich  zneužití v rozporu s účelem, pro který byly sděleny nebo jinak vešly ve známost,  popř. odstraní závadný stav.

3. Osoba jednající za prodávajícího prohlašuje, že je oprávněna jednat za  prodávajícího a má veškeré nezbytné souhlasy k uzavření této smlouvy a nejsou jí  známy žádné skutečnosti, které by jakkoliv uzavření této smlouvy nebo jejímu  naplnění bránily.

4. Prodávající souhlasí s časově neomezeným použitím osobních údajů prodávajícího  získaných v souvislosti s obchodním vztahem pro interní zpracování kupujícím.

X. Sankce

1. Ujednáním o jakékoliv smluvní pokutě stanovené ve smlouvě není nijak dotčeno  právo kupujícího na náhradu škody v plném rozsahu, včetně náhrady škody smluvní  pokutu přesahující.

XI. Ochrana osobních údajů

Společnost RITEK s.r.o., se sídlem Kotkova 3582/19, 66902 Znojmo (dále jen „Společnost“) poskytuje svým obchodním partnerům informace o zpracování jejich případných osobních údajů v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů.

1. Totožnost a kontaktní údaje správce - Správcem osobních údajů je Společnost, kterou je možné kontaktovat písemně na adrese sídla nebo elektronicky na emailu info@ritek.cz.

2. Účely zpracování osobních údajů - Osobní údaje jsou Společností zpracovávány pro následující účely:

         - plnění smluvních povinností,

         - realizace vzájemných obchodních vztahů,

         - vzájemná komunikace a informování,

         - ochrana právních nároků Společnosti.

3. Právní základ pro zpracování osobních údajů - Nezbytnost zpracování pro účely plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, a pro účely oprávněných zájmů Společnosti, kterými jsou ochrana právních nároků Společnosti v případě sporu s obchodním partnerem.

4. Kategorie osobních údajů - Společnost zpracovává takové údaje svých obchodních partnerů, aby mohla řádně plnit svoje smluvní povinnosti, poskytovat vyžádané služby a aby mohla efektivně komunikovat se svými obchodními partnery. Společnost zpracovává následující kategorie osobních údajů:

        - Základní identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození, bydliště.

        - Kontaktní údaje – email, telefonní číslo, kontaktní a fakturační adresa.

        - Informace z emailů a jiné komunikace.

5. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy - Osobní údaje budou uloženy po celou dobu trvání vzájemného obchodního vztahu se Společností a po jeho ukončení po dobu nezbytně nutnou pro ochranu práv a oprávněných zájmů Společnosti.

6. Zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí - Osobní údaje jsou získány od subjektu údajů, ze smluvní dokumentace uzavřené mezi Společností a subjektem údajů a dále z veřejně dostupných rejstříků, seznamů, evidencí nebo webových stránek.

7. Práva subjektů údajů - Společnost tímto poskytuje informace o tom, že subjekt, jehož údaje jsou zpracovávány má následující práva:

          - právo dotazovat se Společnosti na uchovávání a zpracovávání svých osobních údajů,

          - právo na přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu,

          - právo požadovat opravu a výmaz nesprávných údajů, popřípadě omezení jejich zpracování,

          - právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,

          - právo získat osobní údaje, které poskytl Společnosti ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo na přenositelnost takových údajů k jinému správci,

          - právo požadovat vysvětlení protiprávního uchovávání a zpracovávání osobních údajů, pokud by byly tyto údaje uchovávány nebo zpracovávány protiprávně, popř. právo požadovat odstranění protiprávně uchovávaných a zpracovávaných údajů,

          - právo na podání stížnosti proti zpracování svých osobních údajů u příslušného dozorového úřadu.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Nestanoví-li tyto OP výslovně jinak, platí v ostatním dotčená ustanovení obecně  závazných platných právních předpisů České republiky, zejména zákona č. 89/2012  Sb., občanský zákoník, v platném znění, s vyloučením kolizních norem  mezinárodního práva soukromého.

2.V případě, že jsou tyto OP sepsány ve více jazycích, je rozhodující jejich česká  verze. Veškerá práva a povinnosti smluvních stran se vždy řídí českým právem.

3. K projednání a rozhodnutí veškerých sporů vzniklých mezi stranami je příslušný  obecný soud dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších  předpisů.

4. Odmítne-li kterákoliv ze smluvních stran převzít písemnosti doručované jí  v souvislosti s kteroukoliv objednávkou kupujícího (kupní smlouvou), nebo  jakkoliv jinak zmaří její doručení, má se za to, že tato písemnost byla doručena  dnem odmítnutí převzetí, nebo uplynutím úložní lhůty na poště. V pochybnostech,  nebo není-li prokázán jiný den doručení, se veškeré písemnosti doručované  v souvislosti s objednávkou kupujícího (kupní smlouvou) považují za doručené  nejpozději třetí kalendářní den ode dne odeslání na e-mail druhé smluvní strany,  nebo podáním písemnosti k poštovní přepravě formou doporučené zásilky.

5.Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto OP neplatné či neúčinné,  nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a  účinná.

Hlavní stránka

Web

RITEK

akce právě probíhá ...

xxxxxxxxx